Αναστήλωση και Αποκατάσταση του Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Χωριό Ζερβάτι Αργυροκάστρου (2002-2008)

Ο μεταβυζαντινός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Ζερβάτι αναστηλώθηκε με δαπάνη και επίβλεψη του ΕΚΒΜΜ και με απασχόληση ντόπιου εργατοτεχνικού προσωπικού. Επίσης, συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες του 1606, έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Νικολάου, το τέμπλο και οι εικόνες του ναού.

Καταρχήν, στόχος του ΕΚΒΜΜ ήταν η σύνταξη μιας πρότυπης μελέτης, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες αρχές της συντήρησης κ αποκατάστασης των μνημείων και η πιλοτική εφαρμογή της με δική του επιστημονική ευθύνη και χρηματοδότηση.

Η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου περιελάμβανε: α) Ιστορική έρευνα, τυπολογική και μορφολογική ανάλυση, ανάλυση των κατασκευών, των υλικών και του στατικού φορέα, πρώτη προσέγγιση των οικοδομικών φάσεων και αξιολόγηση τους, την παθολογία υλικών και κατασκευών και τη διαπίστωση των αιτίων που την προκάλεσαν. β) Πρόταση στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου σε επίπεδο προμελέτης.

Μετά την έγκριση της μελέτης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΒΜΜ και από το Κεντρικό Ινστιτούτο Μνημείων της Αλβανίας, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2008 με δαπάνη του ΕΚΒΜΜ μέσω της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας.