«Άννα Κομνηνή. Δημιουργία και Προώθηση Ηλεκτρονικών Πολύγλωσσων Εκδόσεων και Κόμβου Πληροφόρησης Μνημείων Βυζαντινής Περιόδου» (2004-2007)

Το ΕΚΒΜΜ ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο ‘Άννα Κομνηνή’ ενταγμένο στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης πολύγλωσσης βάσης δεδομένων για τα μνημεία του Βυζαντινού κόσμου που είχε ήδη εκπονήσει το ΕΚΒΜΜ με εισαγωγή πληροφορίας στην ελληνική, αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Έχει κατασκευαστεί  διαδικτυακός κόμβος με 50 μνημεία, για τα οποία έχει εισαχθεί πληροφορία (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, βιβλιογραφία) στις τρεις γλώσσες και επιπλέον έχει πραγματοποιηθεί έκδοση CD-ROM και βιβλίο με κείμενα επίσης στις τρεις γλώσσες και τίτλο «Βυζαντινά Μνημεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2004  και ως προς το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 31-12-2006.

Το πρόγραμμα «Άννα Κομνηνή» παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή πολύγλωσση δικτυακή πύλη του προγράμματος “MICHAEL” από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου 2008 ως η ‘Συλλογή της Εβδομάδας’. Το πρόγραμμα “MICHAEL” , στο οποίο συμμετέχουν 15 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχει ως σκοπό την προβολή του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Παράλληλα, το πρόγραμμα  παρουσιάζεται και στη δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) πύλη του “MICHAEL” στην Ελλάδα,  μαζί με άλλα έργα ψηφιοποίησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Δείτε τις ιστοσελίδες του έργου:

Internet Portal “Anna Komnene” : http://139.91.183.29/annakom/Index?language=en

European Portal MICHAEL : http://www.michael-culture.org/el/home

Greek Portal MICHAEL    : http://www.michael-culture.gr