Μο.Νa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence

Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence

Karagianni F., Tanou S. (επιμ.)

Thessaloniki 2021

Η παρούσα έκδοση, πρωτοβουλία του ΕΚΒΜΜ,  αποτελεί έναν οδηγό του αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού- χερσαίου και θαλάσσιου- πλούτου των τεσσάρων περιοχών (Σαντορίνη, Μεσημβρία, Δάσος Πάφου, Βουθρωτό), και παράλληλα παρουσιάζονται όλη η δουλειά και τα αποτελέσματα του έργου από όλους τους εταίρους για τα έτη μεταξύ  2019-2021.

Το βιβλίο εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Mo.Na: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν, μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Βρείτε το
PDF

https://www.monumentnature.com/