Μουσείο Εικόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (1999-2001)

Την περίοδο 1999-2001, το ΕΚΒΜΜ είχε την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία της συντήρησης των εικόνων, των χειρογράφων και του πολύτιμου Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, καθώς και των τοιχογραφιών στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Συνέταξε επίσης τη μουσειολογική μελέτη της επανέκθεσης των εικόνων και κειμηλίων στο Μουσείο του Ινστιτούτου και είχε την ευθύνη της εφαρμογής της.