Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού  για την υλοποίηση του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TR2016/DG/03/A2-03- Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II) Grant Scheme.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου, Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ.54640, Θεσσαλονίκη τηλ.2310 889830, και της καταχώρισης στον δικτυακό κόμβο www.ekbmm.gr και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/), από 02 έως και 08/07/ 2021.

Προκήρυξη θέσης ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού
PDF