Λειτουργία

Οι υπηρεσίες του ΕΚΒΜΜ διαρθρώνονται ως ακολούθως :
Διεύθυνση Διοίκησης
Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Δημοσίων Σχέσεων.
Γραφείο Διοικητικού-Οικονομικού.
Γραφείο Προώθησης Επιτομείς:
Μουσειολογίας- Μουσειογραφίας
Μελέτης των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Χώρων, ακινήτων και κινητών μνημείων και έργων τέχνης, των εργασιών ανασκαφής, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης αυτών..