Το Περίστωο στην Υστεροβυζαντινή Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική. Σχεδιασμός – Λειτουργία – Ε. Χατζητρύφωνος

Ε. Χατζητρύφωνος

Το Περίστωο στην υστεροβυζαντινή Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική. Σχεδιασμός – Λειτουργία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Θεσσαλονίκη, 2004

Βρείτε το
PDF