Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Εκδόσεις

Δελτία

Δελτίον 5

Το τρίγλωσσο δελτίο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων  παρουσιάζει την 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη «Βυζαντινά Μνημεία και Παγκόσμια Κληρονομιά IV – Χάρτα για την προστασία των Μνημείων Βυζαντινής Κληρονομιάς» (Θεσσαλονίκη 30/11 – 2/12/2018), καθώς και το τελικό κείμενο της «Χάρτας της Θεσσαλονίκης».


The trilingual newsletter of the European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, presenting the 4th International Conference “Byzantine Monuments and World Heritage IV – The Charter for the Protection of Byzantine Heritage Monuments (Thessaloniki, 30/11 – 2/12/2018), and the final text of the “Charter of Thessaloniki”