Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων καιπροσλήψεων 6/8/2021 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 976/26.7. 2021(ΑΔΑ: ΩΓΤΑ469ΗΘ9-3ΔΨ) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 10η - 06/08/2021 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 05/08/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.


  Περισσότερα
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων 15/7/2021 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 816/1.7. 2021(ΑΔΑ: 9ΗΓΒ469ΗΘ9-2Π) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 8η/15-07-2019 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 15/07/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.


  Περισσότερα
 • Προκήρυξη μιας θεσης ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού 26/7/2021 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσει την πρόσληψη ενός ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού  για την υλοποίηση του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TR2016/DG/03/A2-03- Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II) Grant Scheme.


  Περισσότερα
 • Προκήρυξη μίας θεσης ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού 1/7/2021 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσει την πρόσληψη ενός ΙΔΟΧ ΠΕ Οικονομικού  για την υλοποίηση του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TR2016/DG/03/A2-03- Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II) Grant Scheme.


  Περισσότερα
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12/9/2019 Διαγωνισμοί

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 2/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, επισυναπτονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν.


  Περισσότερα
 • Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” 6/9/2019 Διαγωνισμοί

  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.


  Περισσότερα
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”» 6/9/2019 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 29/8/2019 Διαγωνισμοί

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρατίθενται οι ερωτήσεις και απαντήσεις.


  Περισσότερα