Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 976/26.7. 2021(ΑΔΑ: ΩΓΤΑ469ΗΘ9-3ΔΨ) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 10η – 06/08/2021 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 05/08/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμών, Αναθέσεων και Προσλήψεων
PDF