Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Έργα αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων / Οργάνωση εκθέσεων

Πρόγραμμα επιμόρφωσης συντηρητών και συντήρησης ψηφιδωτών στο Μουσείο της Hama, Συρία.

Το ΕΚΒΜΜ έχει οργανώσει και εξοπλίσει, με τον κατάλληλο τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαστήριο συντήρησης αποσπασμένων ψηφιδωτών στο Μουσείο της Hama στη Συρία. Επιπλέον έχει αναλάβει την επιμόρφωση των συντηρητών του ενλόγω μουσείου, αλλά και από μουσεία της ευρύτερης περιοχής, στη συντήρηση αποσπασμένων ψηφιδωτών. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος συντηρεί με υποδειγματικό τρόπο ένα αποσπασμένο ψηφιδωτό δάπεδο με πολύστιχη ελληνική επιγραφή.