Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για συμβουλευτική υποστήριξη στη προώθηση του θεσμού του “Πολιτιστικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα”

Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για συμβουλευτική υποστήριξη στη προώθηση  του θεσμού του “πολιτιστικού λιμανιού στη  Μαύρη Θάλασσα” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “LIMEN:    Cultural Ports from Aegean to the Black Sea”, του Προγράμματος BLACK SEA CROSS BORDER CORPORATION με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 90% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας  κατά 10%, όπως αυτό εξειδικεύεται λεπτομερώς στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη διεύθυνση Λ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη στις  4 Σεπτεμβρίου 2014,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.30 π.μ.  

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν το έντυπο Δήλωσης Ηλεκτρονικής Παραλαβής τεύχους Διακήρυξης και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekbmm.gr

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σφραγισμένη έγγραφη προσφορά μέχρι τις 10.00π.μ. στη διεύθυνση : Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,  Λ. Στρατού 2, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη Για τον  διαγωνισμό για το πρόγραμμα “ΛΙΜΗΝ”

Πληροφορίες:  Για  θέματα σχετικά με το διαγωνισμό :Δρ. Φλώρα Καραγιάννη, τηλ. 2310 889830, Fax:  2310 853078, email : info@ekbmm.gr

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι τον προβλεπόμενο ανωτέρω χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχθούν.