Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική ως Εικόνα» σε συνεργασία με το Princeton University και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Έρευνα, έκθεση, κατάλογος (2002 – 2010)

Το πρόγραμμα αφορούσε αφενός στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος σχετικά με την πρόσληψη και αναπαράσταση του χώρου στη βυζαντινή τέχνη και αφετέρου στην οργάνωση σχετικής περιοδικής έκθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (06/11/2009 – 31/01/2010) και στο Μουσείο Τέχνης του Princeton University (06/03/2010 – 06/06/2010). Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν το ΕΚΒΜΜ με το Princeton University (Princeton University Art Museum, Department of Art and Archaeology, Program in Hellenic Studies) και το ΜΒΠ και κύριοι άξονες ήταν η έρευνα, η οργάνωση έκθεσης και η έκδοση επιστημονικού καταλόγου. Το συνολικό πρόγραμμα υπήρξε καθοριστικό για τις νέες κατευθύνσεις στην έρευνα της βυζαντινής τέχνης.