Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων

ΠΕ Αρχαιολογων και ΠΕ Οικονομολογων

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσσει δύο θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μία ΠΕ Αρχαιολόγων και μία ΠΕ Οικονομολόγων, για την υλοποίηση του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Interreg V-B “ Balkan Mediterranean 2014-2020.


Το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα στελεχώσει το ΕΚΒΜΜ προκειμένου να υλοποιήσει μια σημαντική πρωτοβουλία για τα μνημεία και το περιβάλλον, με στόχο να αναδειχθούν και να προστατευθούν περιοχές που φέρουν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και έχουν ταυτόχρονα σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα συνδιαχείρισης και προστασίας περιοχών προστατευόμενων για λόγους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς (περιοχές ταυτόχρονα προστατευόμενες από UNESCO, RAMSAR, NATURA 2000 κ.λ.π.)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 20 έως και 24/05/ 2019.


Δείτε την προκηρυξη στον ακολουθο συνδεσμο


https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A6%CE%9B469%CE%97%CE%989-5%CE%93%CE%9A?fbclid=IwAR12muq375k45i7nXtwyfM4jFHbmfGl9e7KhpqazJbRo-nwUkJni5vRPeOo