Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ MONA: MONUMENTS IN NATURE: A CREATIVE CO-EXISTENCE”», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG VBALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020» και από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 2/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, επισυναπτονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν.