Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ., για τις ανάγκες του έργου Traditional Touch to the Preservation of Wooden Heritage: Master Hands-Young Brains Cooperation Project. (Acronym: Young Masters) με την υπ. Αριθ. 816/1.7. 2021(ΑΔΑ: 9ΗΓΒ469ΗΘ9-2Π) προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ στην 8η/15-07-2019 Συνεδρίασή του ενέκρινε το πρακτικό της από 15/07/2021 συνεδρίασης των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ και τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για μία (1) θέση Ι.Δ.Ο.Χ. Οικονομολόγου ΠΕ, που επισυνάπτεται στο παρόν.