Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα των αιτουμένων  υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά στη σχετική διακήρυξη.


Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΕΚΒΜΜ και την Ιστοσελίδα του.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από την έδρα του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. (Κτίριο Διοίκησης Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης,  Λεωφόρος Στρατού 2 ), υπεύθυνη η κ. Κ. Νικολαΐδου   τηλ. 2310889830, Φαξ:2310853078, email: info@ekbmm.gr (ώρες 9.00-15.00). Η αναλυτική Διακήρυξη με τα παραρτήματα της δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του E.K.B.M.M. (http://www.ekbmm.gr). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την περίπτωση που η Αν. Αρχή θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Αντίστοιχο έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής πρέπει να συμπληρώνουν και οι παραλήπτες της Διακήρυξης, μέσω του διαδικτύου.