Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

 • Προκήρυξη θέσεων 22/5/2019 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσσει δύο θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μία ΠΕ Αρχαιολόγων και μία ΠΕ Οικονομολόγων, για την υλοποίηση του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Interreg V-B “ Balkan Mediterranean 2014-2020.


  Περισσότερα
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/12/2014 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 18/11/2014 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 27/8/2014 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για συμβουλευτική υποστήριξη στη προώθηση του θεσμού του “Πολιτιστικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα” 1/8/2014 Διαγωνισμοί

  Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για συμβουλευτική υποστήριξη στη προώθηση  του θεσμού του “πολιτιστικού λιμανιού στη  Μαύρη Θάλασσα” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “LIMEN:    Cultural Ports from Aegean to the Black Sea”, του Προγράμματος BLACK SEA CROSS BORDER CORPORATION με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 90% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας  κατά 10%, όπως αυτό εξειδικεύεται λεπτομερώς στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.


  Περισσότερα
 • Απόφαση πρόσληψης 18/10/2013 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17/10/2013 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμού 10/10/2013 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα