Διεύθυνση Λεωφόρος Στρατού 2
546 40, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο (+30) 2310 889830 Φαξ (+30) 2310 853078 E-mail info@ekbmm.gr
projects@ekbmm.gr
© 2010 ΕΚΒΜΜ

Νέα

Διαγωνισμοί

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 12/9/2019 Διαγωνισμοί

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 2/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, επισυναπτονται οι ερωτήσεις που τέθηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν.


  Περισσότερα
 • Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence” 6/9/2019 Διαγωνισμοί

  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.


  Περισσότερα
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”» 6/9/2019 Διαγωνισμοί

  Περισσότερα
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 29/8/2019 Διαγωνισμοί

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού, όπου  η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρατίθενται οι ερωτήσεις και απαντήσεις.


  Περισσότερα
 • Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”, 19/8/2019 Διαγωνισμοί

  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα των αιτουμένων  υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά στη σχετική διακήρυξη.


  Περισσότερα
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση Ειδικού Μητρώου Δυνητικών Συνεργατών και Προμηθευτών 25/7/2019 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), ενόψει της υλοποίησης του έργου MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020, ανακοινώνει ότι θα δημιουργήσει Ειδικό Μητρώο δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών, για την υλοποίηση των παραδοτέων που αντιστοιχούν στο παραπάνω έργο και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να ενταχθεί στο εν λόγω Μητρώο.


  Περισσότερα
 • Εγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων και πίνακες κατάταξης υποψηφίων 10/7/2019 Διαγωνισμοί

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανάγκες του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence (ΟΠΣ 41266299), με την υπ’ αριθμ. 275/17-05-2019 προκήρυξη (ΑΔΑ Ω9ΦΛ469ΗΘ9-5ΓΚ), και με την υπ’ αριθμ. 329/04-06-2019 (ορθή επανάληψη) προκήρυξη (ΑΔΑ ΩΣ9Υ469ΗΘ9-Υ75), το Δ.Σ. του ΕΚΒΜΜ ενέκρινε το πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων των μελών της επιτροπής διαγωνισμών, αναθέσεων και προσλήψεων του ΕΚΒΜΜ, και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγων και μία θέση ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Οι πίνακες επισυνάπτονται στο παρόν.


  Περισσότερα
 • Προκήρυξη μίας θέσης Ι.Δ.Ο.Χ. 4/6/2019 Διαγωνισμοί

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων προκηρύσσει μία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΠΕ Οικονομολόγων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, για την υλοποίηση του έργου ΜοΝa: Monuments in Nature: A Creative Co-existence του ΕΚΒΜΜ, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Interreg V-B “ Balkan Mediterranean 2014-2020.


  Περισσότερα